ท้องเรียนได้! กฎใหม่ห้ามไล่ออกนร.-นศ.ท้องวัยเรียน

14:54 14 ตุลาคม 2561 2,100
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎหมายกระทรวง ห้ามไล่ออกนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ พร้อมสั่งจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง อนุญาตให้พักการศึกษาได้

 

วันนี้ (14 ต.ค. 61) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 มีเนื้อหาสรุปว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

 

โดยให้สถานศึกษาแต่ละประเภทดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนนักศึกษา

 

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สถานศึกษาที่มีนักเรียน หรือนักศึกษาตั้งครรภ์ ยังสามารถอยู่ในสถานศึกษาดังกล่าวต่อไปได้โดยไม่มีการไล่ออก เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา พร้อมให้จัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษา ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เช่น อนุญาตให้นักเรียน หรือนักศึกษาดังกล่าวหยุดพักการศึกษาระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอดเพื่อดูแลบุตรตามความเหมาะสม และจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยืดหยุ่นตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีผู้ให้คำปรึกษาร่วมกับผู้ปกครอง โดยที่สถานศึกษาต้องอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม

 

ทั้งนี้ กฎกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน หรือประมาณเดือนเม.ย. ปี 2562