โพลชี้ปชช.เลือกคนดีมีคุณธรรมเป็นสส.

12:07 14 ตุลาคม 2561 3,360
ดุสิตโพลชี้ปชช.จะเลือกคนที่ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม เป็นส.ส. เน้นพรรคมีนโยบายดี ทำได้จริง แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

วันนี้ (14ต.ค.61)  “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,073 คน ระหว่างวันที่10-13 ตุลาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้ ประชาชนจะเลือกผู้สมัครแบบใด ไปเป็น ส.ส. 1. เป็นคนดี ประวัติดี การศึกษาดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 58.74%2. ขยัน ทำงานเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางการเมือง 33.33%3. เป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์ เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย มีแนวคิดใหม่ๆ 26.07%4. เป็นกันเอง เข้าถึงประชาชน พูดจาดี สุภาพ จริงใจ ไม่สร้างภาพ 23.50%5. มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก มีผลงาน เป็นที่ยอมรับ 17.86%

 

พรรคการเมืองแบบใด ที่จะทำให้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครพรรคนั้นๆ เป็น ส.ส.  1. มีนโยบายดี ถูกใจประชาชน ทำได้จริง เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 53.83%2. เป็นพรรคที่เข้มแข็ง มั่นคง มีอุดมการณ์ 35.71%3. หัวหน้าพรรคมีภาพลักษณ์ดีเป็นผู้นำ เป็นที่ยอมรับ 19.36%4. มีการทำงานเป็นทีม ระบบการบริหารจัดการภายในพรรคดี เข้าถึงประชาชน 14.39%5. มีการคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครอย่างเหมาะสม และสนับสนุนอย่างเต็มที่ 11.70%

 

นโยบายหาเสียงเรื่องอะไร ที่จะทำให้ถูกใจและเลือก ไปเป็น ส.ส. 1. ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน แก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจน 47.93%2. เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว/สร้างรายได้เข้าประเทศ 45.85%3. พูดจริงทำจริง ทำตามสัญญา พัฒนาจังหวัด ท้องถิ่นให้เจริญ 33.92%4. พัฒนาระบบขนส่งมวลชน การคมนาคม การศึกษา พลังงานและสิ่งแวดล้อม 28.01%5. ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข็งทางการเมือง บ้านเมืองสงบเรียบร้อย 17.22%

 

ประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่องอะไร ในการเลือกตั้งต้น ปี 2562 โดย 1. การทะเลาะเบาะแว้ง การเคลื่อนไหวทางการเมือง บ้านเมืองไม่สงบ 46.26%2. ความไม่พร้อมของการจัดเลือกตั้ง อาจต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีก 38.50%3. การทุจริต โกงเลือกตั้ง ซื้อเสียง ได้คนไม่ดีเข้ามาทำงาน 26.52%4. การออกไปใช้สิทธิ การรับรู้ข่าวสารเลือกตั้งของประชาชน 24.12%5. การใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งจำนวนมาก ไม่คุ้มค่า 14.53%