สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง" ปฐมบทงานพัฒนาดอยสูง "ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก"

15:34 13 ตุลาคม 2561 5,109
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวเขาเผ่าต่างๆ ทั่วภาคเหนือ นับเป็นจุดเริ่มต้นงานพัฒนาโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติด

 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลสำเร็จงานพัฒนาการเกษตรที่สูงของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมุ่งมั่นหยุดยั้งการปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

 

เมื่อปีพุทธศักราช 2512 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวเขาเผ่าต่างๆ บนดอยทั่วภาคเหนือ ทอดพระเนตรเห็นความลำบากยากไร้ของชาวเขาที่ดำรงชีพอยู่ด้วยการทำไร่เลื่อนลอย และปลูกฝิ่นอย่างกว้างขวาง ทำให้ป่าต้นน้ำลำธารถูกทำลายอย่างหนัก ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินและไร่จากชาวเขาบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแก่ชาวไทยภูเขา

 

การทรงงานของพระองค์ทรงยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้วยทรงเน้นเข้าไปส่งเสริมอาชีพที่ถูกหลักวิชาการทดแทนฝิ่น ในวันนี้ได้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่น ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ชา ไม้ดอกเมืองหนาว พืชผักหลากชนิดที่ถูกคัดเลือกและบรรจุภายใต้ตรา โครงการหลวง ก่อนส่งออกจำหน่ายยังผู้บริโภค ทำให้ราษฎรทั้ง 9 หมู่บ้านรอบโครงการสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สร้างรายได้แก่ครอบครัว

 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางถือเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่บนดอยสูงจนก่อเกิดโครงการหลวงขึ้นถึง 38 แห่งทั่วภูมิภาคเหนือ ที่สามารถหยุดยั้งการปลูกฝิ่นได้อย่างยั่งยืน สามารถฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารได้นับแสนไร่ ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรบนดอยอ่างขาง ตลอดจนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ดั่งพระราชประสงค์ "ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก"