หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางดำรงชีวิต

14:14 13 ตุลาคม 2561 2,939
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือให้พึ่งพาตนเองได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

 

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่านและหน่วยงานต่างๆ คือแหล่งเรียนรู้ที่เจริญ บัวเหล็ก ชาวไทยภูเขาเผ่าลั้วะ ไปนำมาปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไร่2งานบนดอยขุนน่านจนเป็นแปลงเกษตผสมผสาน  สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองไปรับจ้าง

 

เจริญ คือหนึ่งในเกษตรกรที่แปลความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  แบ่งพื้นที่บ่อน้ำ3ส่วน นาข้าว3ส่วน พื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้3ส่วน ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์1ส่วน ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บนดอย 

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่งทั่วประเทศ//โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,741 โครงการ  เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศนับจากปีพุทธศักราช 2495 เป็นต้นมา  //เน้นการแก้ปัญหาพัฒนาฟื้นฟู สร้างแหล่งน้ำและการเกษตร