ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รากฐานงานพัฒนาสู่ประโยชน์สุขปวงชนชาวไทย

12:46 13 ตุลาคม 2561 2,830
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในแต่ละพื้นที่ที่มีสภาพภูมิสังคมต่างกัน โดยมีแนวพระราชดำริสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่งทั่วประเทศ

 

ตลอดระยะเวลาการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงวางรากฐานการพัฒนาโดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร ซึ่งจะต้องพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และสอดคล้องกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า


 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา และสาธิตด้านเกษตรกรรม  เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และน้อมนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

 

ปีพุทธศักราช 2522 ก่อเกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแห่งแรก จวบจนปัจจุบันมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งสิ้น 6 แห่งในทุกภูมิภาค

 

1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2522
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2524
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2525
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2525
5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2525
6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2526

 

ด้วยทรงคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา และความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่น

 

กว่า 30 ปีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่ง ทำหน้าที่เป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ให้ราษฎรนำไปปฏิบัติ สามารถสร้างอาชีพให้พึ่งพาตนเองได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากลำบาก นับเป็นรากฐานงานพัฒนาที่สร้างคุณประโยชน์ให้พสกนิกรได้อยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินไทยอย่างร่มเย็นเป็นสุข สมดั่งพระราชสมัญญานาม พระมหากษัตริย์นักพัฒนา อย่างแท้จริง.