วันนี้ในอดีต สถาปนา“กรุงธนบุรี”เป็นราชธานี

08:00 4 ตุลาคม 2561 1,972
รู้หรือไม่ วันนี้ในอดีต “กรุงธนบุรี” ถูกสถาปนาขึ้นเป็นราชธานี โดยมีระยะเวลารวม 15 ปี เป็นราชธานีที่สั้นที่สุดของไทย

 

รู้หรือไม่ วันนี้ 4 ตุลาคม  “กรุงธนบุรี” ถูกสถาปนาขึ้นเป็นราชธานี กรุงธนบุรีเป็นอาณาจักรที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดของไทย โดยอยู่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2310 – 2325 รวมระยะเวลา 15 ปี “กรุงธนบุรี” ถูกสถาปนาขึ้นเป็นราชธานี หลังอาณาจักรอยุธยาล่มสลายไปพร้อมกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

 

การสถาปนากรุงธนบุรี เริ่มขึ้นหลัง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” สามารถกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ โดยทรงเห็นว่า “กรุงศรีอยุธยา” มีสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมารุ่งเรืองได้ดังเดิม จึงทรงตัดสินใจสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี เนื่องจากกรุงธนบุรีมีชัยภูมิที่ดี เป็นเมืองหน้าด่าน และสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือได้สะดวก เพราะกรุงธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็กและอยู่บริเวณปากแม่น้ำ

 

หลังจากสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯให้ขยายเมืองไปทางทิศเหนือ พร้อมสร้างกำแพงเมืองตามแนวคูคลองที่ขุดขึ้นมาใหม่ ซึ่งในปัจจุบันคืบริเวณอ “คลองหลอด” นั่นเอง โดยเขตกรุงธนบุรีครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำ มีแม่น้ำเจ้าพระยาตัดผ่านกลางเมือง ส่วนฝั่งตะวันตกเริ่มตั้งแต่เขตเมืองธนบุรี ซึ่งแต่เดิมคือริมคลองบางกอกใหญ่ไปจนถึงบริเวณหลังวัดบางหว้าน้อย หรือวัดอินทารามในปัจจุบัน

 

“กรุงธนบุรี” เป็นราชธานีเพียง 15 ปี ซึ่งหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พระราชวังกรุงธนบุรีว่างลง “กรุงธนบุรี” จึงถูกลดความสำคัญและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์

 

ทั้งนี้ “พระราชวังกรุงธนบุรี” กลายเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์จนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงได้พระราชทานให้กองทัพเรือใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ และภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือจนถึงปัจจุบัน