ปิดฉาก ครม.สัญจร เพชรบูรณ์

10:17 19 กันยายน 2561 1,408
ปิดฉากการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.เพชรบูรณ์ โดยคณะรัฐมนตรีรับข้อเสนอการพัฒนา 6 ด้าน ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และ อีสานตอนบน 1 เน้นการรับรองระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำใย (LIMEC)

ปิดฉากการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.เพชรบูรณ์ โดยคณะรัฐมนตรีรับข้อเสนอการพัฒนา 6 ด้าน ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และ อีสานตอนบน 1 เน้นการรับรองระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำใย (LIMEC) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว