วันนี้ในอดีต ประกาศให้ "เขาใหญ่" เป็นอุทยานแห่งชาติ

20:33 17 กันยายน 2561 3,407
เครดิตรูปภาพ:

ขอบคุณภาพจาก Facebook : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันนี้เมื่อในอดีต 18 กันยายน พ.ศ.2505 "เขาใหญ่" ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย

รู้หรือไม่ “เขาใหญ่” ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 ซึ่งถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย 

 

การประกาศให้ “เขาใหญ่”  เป็นอุทยานแห่งชาติ เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2502 เมื่อ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เดินทางตรวจราชการทางภาคเหนือ และเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะคุ้มครองรักษาธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ จึงได้ให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทยร่วมมือกันเพื่อจัดตั้ง “อุทยานแห่งชาติ” ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติการประชุมในวันที่ 7 ต.ค. 2502 และกำหนดให้ “ป่าเขาใหญ่” ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี และป่าอื่นๆในท้องที่จังหวัดต่างๆรวม 14 ป่าเป็นอุทยานแห่งชาติ

 

 

หลังจากนั้น กรมป่าไม้ได้เตรียมการและวางแผนจัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้น โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจาก “DR.GORE C.RUHLE” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานแห่งชาติของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อกรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจและวางแผนสำเร็จแล้ว จึงดำเนินการประกาศเป็นให้ “อุทยานแห่งชาติ” โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ในท้องที่ตำบลป่าขะ ตำบลบ้านพร้าว ในอำเภอบ้านนา ตำบลหนองแสง ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี ตำบลสาริกา ตำบลหินตั้ง ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก,ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม ตำบลสัมพันตา ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และตำบลหมวกเหล็ก ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 79 ตอนที่ 86 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 จึงถือได้ว่า “เขาใหญ่” นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับสมญานามว่า “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน” ตั้งแต่นั้นมา

 

แต่แล้ว ต่อมากรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอใช้พื้นที่บางส่วนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พื้นที่อำเภอปากพลีและอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งมีเนื้อที่ 1,925 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ในการจัดแหล่งเก็บกักน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค และเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นประจำทุกปี ทำให้กรมป่าไม้จึงมีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเขาใหญ่บางส่วนในตำบลหินลาด อำเภอปากพลี และตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

 

ปัจจุบัน “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” มีอาณาเขตรอบคลุม 11 อำเภอ ใน 4 จังหวัด คือ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี,อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา,อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยปัจจุบัน “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” มีพื้นที่ประมาณ 1,353,471.53 ไร่ คิดเป็น 2,165.55 ตารางกิโลเมตร และด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

“อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”  มี “เขาร่ม” ซึ่งถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด 1,351 เมตร และประกอบไปด้วยต้นไม้และป่าไม้นานาพรรณที่อุดมสมบูรณ์ มีฝนตกชุกตามฤดูกาล และอากาศไม่ร้อนจัดและหนาวจัดจนเกินไป จึงจัดอยู่ในประเภทอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ประมาณ 23 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญถึง 5 สายได้แก่ แม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำนครนายก ที่อยู่ในพื้นที่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

 

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมาก ในบางโอกาสขณะขับรถยนต์ไปตามถนน จะสามารถเห็นสัตว์ป่าเดินผ่านหรือออกหากินตามทุ่งหญ้า หรืออาจจะเห็นโขลงช้างออกหากินริมถนน บริเวณตั้งแต่ที่ชมทิวทัศน์กิโลเมตรที่ 30 จนถึงปากทางข้ามสะพานหนองผักชี ตลอดจนโป่งต้นไทรในปัจจุบัน

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่