คสช.ประกาศคลายล็อกพรรคการเมือง

17:28 14 กันยายน 2561 2,097
คสช.ประกาศคลายล็อกพรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง แต่ยังห้ามหาเสียง

วันนี้ (14ก.ย.61) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) แก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อให้มาตรการเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ผลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเพื่อให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้ว และพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ สามารถดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมว่าด้วยพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ หรือยุ่งยากสับสน 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.โดยความเห็นชอบของ คสช.จึงมีคำสั่งที่มีสาระสำคัญ คือ 1.การจัดตั้งพรรคการเมือง กำหนดให้มีทุนประเดิม 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 180 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ, จัดให้มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คนชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองสำหรับปี 61 ภายใน 180 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบ พร้อมด้วยหลักฐานแสดงการชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นระยะเวลาชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองดังกล่าว, จัดให้มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนภายใน 4 ปีนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้นายทะเบียนสมาชิกแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด 

 

กรณีที่พรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการอาจมีมติให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่อง เมื่อครบระยะเวลาที่มีมติให้ขยายแล้วแต่กรณี ให้พรรคการเมืองที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นสภาพลง ทั้งนี้ในระหว่างเวลาที่พรรคการเมืองยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้

 

คลิกอ่าน! รายละเอียดราชกิจจานุเบกษาเพิ่มเติม  คลายล็อกพรรคการเมือง