7สิทธิประโยชน์ที่ได้เพิ่ม หากปรับเพดานเงินประกันสังคม

10:21 6 กันยายน 2561 7,405
สปส.เตรียมปรับขยายเพดานเงินเดือน เพิ่มจ่ายเงินสมทบเงินประกันสังคม เพื่อต้องการให้ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ครอบคลุมทั้งเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ว่างงาน หรือเสียชีวิต

วันนี้ (6ก.ย.61) นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงกรณีปรับขยายเพดานเงินเดือน เพื่อเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จากทั้งนายจ้างและลูกจ้างในอัตราที่เท่ากัน จากเดิมฐานเงินเดือนสูงสุดตามเกณฑ์จะอยู่ที่ 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบสูงสุด 750 บาท

 

 

 

ทั้งนี้ เมื่อปรับฐานเงินเดือนสูงสุดเป็น 20,000 บาท จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ เงินเดือนต่ำกว่า 16,000 บาท จ่ายสมทบ 750 บาท เงินเดือน16,000 – 20,000 บาท จ่ายสมทบ 800 บาท เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป จ่ายสมทบ 1,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

 

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อจ่ายเงินสมทบเพิ่ม ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 ประเภทเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ครอบคลุมทั้งเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ว่างงาน หรือเสียชีวิต พร้อมยืนยันหลักการเพื่อปฏิรูประบบประกันสังคม รองรับสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว