โปรดเกล้าฯถอดสมณศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่7รูป

11:04 30 พฤษภาคม 2561 4,058
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10โปรดเกล้าฯถอดสมณศักดิ์พระภิกษุชั้นผู้ใหญ่7รูป ฐานสนับสนุนจนท.ยักยอกทรัพย์-ปฏิบัติหน้าที่ทุจริต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10โปรดเกล้าฯถอดสมณศักดิ์พระภิกษุชั้นผู้ใหญ่7รูป ฐานสนับสนุนจนท.ยักยอกทรัพย์-ปฏิบัติหน้าที่ทุจริต

วันนี้(30พ.ค.61)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยปรากฏว่ามีกรณีพระภิกษุถูกกล่าวหาว่า กระทําการทุจริตและถูกดําเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริต

อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ตามความในมาตรา5  ตรี แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนสมณศักดิ์ จํานวน ๗ รูป ดังนี้

1.พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

2.พระพรหมเมธี (จํานงค์ เอี่ยมอินทรา) วัดสัมพันธวงศาราม

3.พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) วัดสามพระยา

4.พระราชอุปเสณาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระเมธีสุทธิกร) (สังคม สังฆะพัฒน์) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

5.พระราชกิจจาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระวิจิตรธรรมาภรณ์) (เทอด วงศ์ชะอุ่ม) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

6.พระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อรรถกฤษณ์) วัดสามพระยา

7.พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คํามา) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นลําดับที่ 3,5,6 และ 7 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ถูกจับกุมและสละสมณเพศ