เรื่องนี้มีอยู่ว่า : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

09:41 29 กรกฎาคม 2561 1,301
เรื่องนี้มีอยู่ว่า : การจัดแสดงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท รวมถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ

เรื่องนี้มีอยู่ว่า : การจัดแสดงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท รวมถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ