ม.กรุงเทพธนบุรีปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์

18:52 20 กรกฎาคม 2561 2,160
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประกาศปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ต้องปรับลดจำนวนอาจารย์ตามสัดส่วนของจำนวนนักศึกษา

วันนี้ (20ก.ค.61) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ส่งหนังสือบอกเลิกการจ้างอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 5 คน ลงวันที่ 26 มิ.ย.2561 ลงนามโดย นายวิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระบุว่าขณะนี้หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) มหาวิทยาลัยได้งดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนอาจารย์ลงตามสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร ต้องบอกเลิกการจ้างอาจารย์ประจำ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561

 

กลุ่มอาจารย์ที่ถูกเลิกจ้างได้มอบอำนาจให้ทนายความทำหนังสือถึงอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี  เรียกร้องให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการจ่ายเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  โดยขอให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายใน 15 วันนับแต่ หากเพิกเฉยจะยื่นฟ้องศาลแรงงาน ต่อไป

 

ด้านดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล รองอธิบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวยืนยันว่า การเลิกจ้างในคณะนิเทศศาสตร์ มีเพียง 4 รายเท่านั้น  เนื่องจากบกพร่องในหน้าที่ ไม่เข้าออกตามเวลาในการทำงาน ซึ่งมีข้อมูลเก็บไว้ทั้งหมด จึงไม่เกี่ยวข้อง กับการปรับหลักสูตร

 

ส่วนที่ประเด็นงดรับนักศึกษา ในบางหลักสูตรนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนในคณะนิเทศศาสตร์ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และตอบโจทย์การทำงานในสังคม ปัจจุบันคณะนิเทศฯ เหลือการสอนแค่เพียง สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อเท่านั้น มีนักศึกษาประมาณ 250 คน อาจารย์ 13 คน ส่วนอีก 3 สาขา งดรับนักศึกษาและปิดหลักสูตรไปแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาที่ยังไม่จบ ประมาณ 10 คน ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ม.กรุงเทพธนบุรี เคยเลิกจ้างอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เกือบ 100 คน หลังกรณีหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2557ไม่ได้รับการรับรองจาก คุรุสภา