โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหาร-เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ ‘จ่าแซม’

11:08 14 กรกฎาคม 2561 1,349
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ แก่ จ.อ.สมาน กุนัน หรือ 'จ่าแซม'

วันนี้ (14 ก.ค. 61) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเรื่อง "พระราชทานยศทหารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ" โดยมีใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า จ.อ.สมาน กุนัน ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 3 สังกัดกองเรือยุทธการ เป็นผู้ที่ประกอบ คุณงามความดี และได้อุทิศความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งตนเองเสียชีวิต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณชน องค์กร และนานาประเทศ

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ นาวาตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ จ.อ.สมาน กุนัน และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก เป็นกรณีพิเศษ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ค. 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน