'ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี' เข็มทิศพลิกสังคมไทย

18:04 8 กรกฎาคม 2561 1,117
สนช. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เข็มทิศระยะยาวที่มุ่งยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วทุกด้าน ภายในปี 2580 แต่นักการเมืองยังเห็นอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นหลังใช้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ในอนาคต

สนช. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เข็มทิศระยะยาวที่มุ่งยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วทุกด้าน ภายในปี 2580 แต่นักการเมืองยังเห็นอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นหลังใช้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ในอนาคต