ศาลรธน.ชี้คำสั่งคสช.53/2560ไม่ขัดรธน.

15:51 5 มิถุนายน 2561 2,831
ศาลรธน.มีมติคำสั่งคสช.ให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองไม่ขัดรธน. เหตุไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิ

วันนี้ (5มิ.ย.61) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยพร้อมแถลงด้วยวาจาและลงมติ ในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวที่มีการแก้ไขแนวปฏิบัติของพรรคการเมืองตามมาตรา 140 และ 141 ของกฎหมายพรรคการเมือง

 

ทั้งนี้ มาตรา 140 เกี่ยวกับการให้สมาชิกพรรคที่ประสงค์จะยังคงเป็นสมาชิกพรรคต่อไปยืนยันตัวเอง พร้อมแสดงหลักฐาน คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อหัวหน้าพรรค ภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนด ไม่มีการยืนยัน ให้ถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนั้น ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของสมาชิกพรรคและเพิ่มภาระให้กับสมาชิก และมีระยะเวลาดำเนินการกระชั้นชิด

 

ล่าสุด เมื่อเวลา 15.10 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก ว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และให้ความเห็นว่าไม่เพิ่มภาระ หรือจำกัดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล