ปชช.ห่วงปัญหาศก.แย่ ค่าครองชีพสูง

10:04 3 มิถุนายน 2561 1,638
ดุสิตโพลเผยปชช.ห่วงปัญหาศก.แย่ ค่าครองชีพสูง แนะกระตุ้นการค้าการลงทุน ควบคุมราคาสินค้า

วันนี้ (3มิ.ย.61) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “เสียงบ่น” ของคนไทย ณ วันนี้ โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,334 คน ระหว่างวันที่28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561 จากกรณีประเทศไทย ณ วันนี้ ยังต้องเผชิญอยู่กับปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สร้างความวิตกกังวลและความหนักใจให้กับรัฐบาลและประชาชนอย่างมาก ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการดำรงชีวิตการเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ต่อไปได้ สรุปผลได้ดังนี้

 

1. “5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนบ่น ณ วันนี้ พร้อมบอกสาเหตุ และแนวทางแก้ไข อันดับ 1 เศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้ 63.46% สาเหตุที่บ่น เพราะ เศรษฐกิจซบเซา ภาระเยอะ ค่าใช้จ่ายสูง ข้าวของมีราคาแพง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ต้องกู้ยืม ฯลฯแนวทางแก้ไข คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กระตุ้นการค้าการลงทุน ควบคุมราคาสินค้า ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ฯลฯ อันดับ 2 การเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุด 40.59% สาเหตุที่บ่น เพราะ กระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ เบื่อมัวแต่ทะเลาะกัน ยังไม่มีเลือกตั้ง ไม่เป็นประชาธิปไตย ฯลฯแนวทางแก้ไข คือ รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เห็นแก่บ้านเมือง มีการเลือกตั้ง ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทางาน ฯลฯ อันดับ 3 ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัว 32.39% สาเหตุที่บ่น เพราะ เป็นภัยใกล้ตัว เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีหลายรูปแบบ รุนแรงมากขึ้น สังคมย่าแย่ ยาเสพติดแพร่ระบาด ฯลฯแนวทางแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน กฎหมายเด็ดขาด เพิ่มสายตรวจทุกจุด ปลูกฝังจิตสานึก ช่วยกันดูแล ฯลฯ

 

อันดับ 4 การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ท้องถิ่นยังมีอยู่มาก 31.75%สาเหตุที่บ่น เพราะ มีข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง เป็นการเอาเปรียบประชาชน ไม่เป็นธรรม แก้ไม่หมด ประเทศไม่พัฒนา ฯลฯแนวทางแก้ไข คือ ตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ไล่ออก ยึดทรัพย์ จาคุกตลอดชีวิต ไม่ช่วยเหลือปกป้องพวกพ้อง ฯลฯ อันดับ 5 พฤติกรรมของคนในสังคม แล้งน้ำใจ 23.44%สาเหตุที่บ่น เพราะ คนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ใช้อารมณ์ ขาดสติ ใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด เป็นห่วงลูกหลาน ฯลฯแนวทางแก้ไข คือ รณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนมีวินัย เคารพซึ่งกันและกัน พัฒนาการศึกษา มีคุณธรรม พ่อแม่มีเวลาให้ ฯลฯ

 

2. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลน่าจะแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่ ประชาชนใหญ่คาดว่ารัฐบาลไม่น่าแก้ไขได้สำเร็จ อันดับ เสียงบ่นที่ประชาชนคาดว่าจะแก้ไขไม่สำเร็จ 1 การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ท้องถิ่นยังมีอยู่มาก 48.82%ไม่สำเร็จ 19.87%สำเร็จ และ 31.31%ไม่แน่ใจ 2 การเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุด 45.14%ไม่สำเร็จ 20.73% สำเร็จ และ34.13%ไม่แน่ใจ 3 เศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้ 41.68% ไม่สำเร็จ 24.41% สำเร็จ และ33.91%ไม่แน่ใจ 4 ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัว 39.74%ไม่สำเร็จ 27.15% สำเร็จ และ33.11%ไม่แน่ใจ 5 พฤติกรรมของคนในสังคม แล้งน้าใจ 36.36% ไม่สำเร็จ 30.91% สำเร็จ และ32.73%ไม่แน่ใจ