สพฐ.พบ2รร.ส่อแววทุจริตอาหารกลางวัน

13:13 24 มิถุนายน 2561 1,099
สพฐ.ขยายผลตรวจสอบโรงเรียนพักนอน พบการจัดสรรงบอาหารกลางวันของโรงเรียน 2 แห่งในจังหวัดชัยนาทส่อทุจริต

วันนี้ (24 มิ.ย. 61) ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า พบความบกพร่องในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันจริงเพียง 2 – 3 โรงเรียน และสัปดาห์ที่ผ่านมาพบโรงเรียนที่ส่อไปในทางทุจริตอีก 2 โรงเรียนในจังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

 

เบื้องต้น ทราบข้อมูลว่าอาจเป็นความผิดพลาดในการจัดสรรอาหารกลางวัน ซึ่งมาจากสาเหตุขาดบุคลากร โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเห็นภาพรวมของปัญหา และยืนยันว่า สพฐ.รับนโยบายจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หากพบการทุจริตต้องมีการลงโทษ ส่วนโรงเรียนที่บกพร่องต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยยืนยันว่ามีโรงเรียนอีกจำนวนมากที่ดำเนินการเรื่องอาหารกลางวันได้เป็นอย่างดี และขณะนี้ยังไม่มีการร้องเรียนเพิ่มเติม ขณะที่การขยายผลการตรวจสอบไปยังโรงเรียนกินนอนยังไม่พบความผิดปกติ

 

ขณะที่วันนี้ สพฐ.จัดประชุมผู้บริหารในสังกัด ทั้งผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักวิชาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ก่อนรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 3 เดือน โดยเน้นย้ำเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องอาศัยการบูรณาการของครูในระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 4 กรณีลดการบ้านเพื่อให้นักเรียนมีเวลาอยู่กับผู้ปกครองมากขึ้น และเน้นการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 

นอกจากนี้ ยังเน้นการพัฒนาครู โดยจะปรับปรุงแนวทางการประเมินครู ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน