ศาลรธน.รับคำร้อง4รมต.ถือครองหุ้นสัมปทานรัฐ

17:49 27 มีนาคม 2562 550
ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง 4 รัฐมนตรี กรณีถือครองหุ้นที่เป็นคู่สัญญาสัมปทนากับรัฐ พร้อมให้เวลาชี้แจง 30 วัน

วันนี้ (27มี.ค.62) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ถึงผลการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพิจารณาคำร้องของกกต.ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  170 วรรคหนึ่ง  (5) หรือไม่ ซึ่งเป็นกรณีที่ถือครองหุ้นที่เป็นคู่สัญญาสัมปทนากับรัฐ  โดยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 170  วรรคสาม  ประกอบมาตรา 170 วรรคหนึ่ง  (5) ได้บัญญัติให้กกต.มีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อรัฐมนตรีกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 186  ประกอบมาตรา 184  วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม  และมาตรา 187

 

เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้อง ปรากฏว่าผู้ร้องมีมติให้ส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ว่าความเป็นรัฐมนตรีของทั้ง  4 คน  สิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือไม่   จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย  และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ  และส่งสำเราคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 4 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง