'U-Vein' แอพพลิเคชั่น ตอบโจทย์ระบบสาธารณสุขของไทย

10:37 27 มีนาคม 2562 484
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมไปถึงระบบสาธารณสุขของไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า “U-Vein” ขึ้นมา เพื่อประกาศหาแพทย์มาเติมเต็มเวรของสถานพยาบาล

 

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมไปถึงระบบสาธารณสุขของไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า
“U-Vein” ขึ้นมา เพื่อประกาศหาแพทย์มาเติมเต็มเวรของสถานพยาบาล เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ