เลือกตั้ง 2562 : ปิดฉาก! กก.บห. ‘ไทยรักษาชาติ’ โดนตัดสิทธิ์ 10 ปี

17:30 7 มีนาคม 2562 745
เลือกตั้ง 2562 : เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรค ‘ไทยรักษาชาติ’ ถูกตัดสิทธิ์ห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมือง 10 ปี

วันนี้ (7มี.ค.62) จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช .) จากกรณีพรรคฯมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคล เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ยุบพรรคไทยรักษาชาติเป็นเอกฉันท์ พร้อมดำเนินการเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรค เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค

 

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ทั้ง 14 คน ได้แก่

 

1. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ

2. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1

3. นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2

4. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3

5. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4

6. นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค

7. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค

8. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1

9. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค

10. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3

11. นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ

12. นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

13. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค

 

 

ขณะที่รายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักษาชาติ 108 คน ได้แก่

1 ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช

2 นายจาตุรนต์ ฉายแสง

3 นายฤภพ ชินวัตร

4 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

5 นายมิตติ ติยะไพรัช

6 นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

7 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

8 นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์

9 นายพิชัย นริพทะพันธุ์

10 นายพงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล

11 นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์

12 นายเจริญ จรรย์โกมล

13 นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร

14 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์

15 นายพงศกร อรรณนพพร

16 นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์

17 นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

18 นายนิคม ไวยรัชพานิช

19 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

20 นางสาวอรุณี กาสยานนท์

21 นายพิชิต ชื่นบาน

22 นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

23 นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย

24 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

25 นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์

26 นายประภัสร์ จงสงวน

27 นายประวัฒน์ อุตโมท

28 นายสุธรรม แสงประทุม

29 นายก่อแก้ว พิกุลทอง

30 นายอุเมสนัส ปานเดย์

31 นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน

32 นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์

33 นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์

34 นางสาวประกายดาว ศิริพรรณาภิรัตน์

35 นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

36 นายวราวุธ ยันต์เจริญ

37 นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย

38 นายพชร ธรรมมล

39 นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ

40 นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง

41 นายพายัพ ปั้นเกตุ

42 พันตำรวจโท ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์

43 นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น.

44 นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์

45 นางสาวณหทัย เล็กบำรุง

46 นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง

47 พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ์

48 นายต้น ณ ระนอง

49 นายสิทธิพงษ์ เจริญประเสริฐ

50 นายสิน กุมภะ

51 นางสาวสุทิษา ประทุมกุล

52 นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร

53 ว่าที่ร้อยโท โอภาส มีเชาว์

54 นายศักย์ มหาสุวีระชัย

55 นายเหวง โตจิราการ

56 นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท

57 พลตรี ศรชัย มนตริวัต

58 นายสุวรรณ น้ำใจดี

59 นายสุรชัย เบ้าจรรยา

60 นายธนยศ รักกิจศิริ

61 นางมยุเรศ โคตรชมภู

62 นายกรวีร์ สาราคำ

63 พลตำรวจตรี คเชนทร์ คชพลายุกต์

64 พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท์

65 นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ

66 พลเอก โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ

67 นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์

68 พลเอก ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี

69 นายกัมพล ปัญกุล

70 นายชูวิบูลย์ เงางาม

71 นายทองอยู่ คงขันธ์

72 นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์

73 นายชวรัชต์ อุรัสยะนันทน์

74 นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์

75 นายประสาน วงศ์สวัสดิ์

76 นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์

77 นายใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์

78 นางสาวชญาภา สินธุไพร

79 นายไกรศรี พจนศิลป

80 นายเฉลิมชัย นิยมไท

81 นายประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์

82 นายสุรชัย ชินชัย

83 นายวรรณกร ภัทรปกรณ์

84 นายทองมา ทองอ่ำ

85 นายนำชัย ภู่ไพบูลย์

86 นายปรีชา สุวรรณะ

87 นายลิลิต กัมมารังกูร

88 พลเอก สมโภชน์ นนทชัย

89 พลตรี ไพบูลย์ ควรชม

90 นางอณัญญา พลเยี่ยม

91 นางบุณยนุช สมพันธุ์

92 พันตรี กันตวรรธน์ ล้อมเมือง

93 นายวุฒิเดช ทองพูล

94 นายสวรรค์ ขันทอง

95 นายสุธี พลวัฒน์

96 นายสุพัชร พันธุระศรี

97 นายสุวรรณ อินพรหม

98 นายอิสระ หัสดินทร์

99 นายอุดมเกียรติ อภินันทิกุล ปานมี

100 นายธำรงศักดิ์ บุญรักษ์

101 นายกิตติ เจริญพรพานิชกุล

102 นายประสิทธิ์ เลิศศรี

103 นายพินิต พิศุทธิวงษ์ชัย

104 นายโพธิ์นิพิฐ นันทะพรหม

105 นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ

106 นายศักดา จิตต์ระเบียบ

107 นางสาวสิริกาญจน์ หลอดแก้วชุติมา

108 นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร

 

จำนวนผู้สมัครแบบแบ่งเขต ของ พรรคไทยรักษาชาติ ในแต่ละภาค

 

เหนือ   17

กทม.   10

ใต้      48

กลาง   47

อีสาน   52

รวม   174 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN ช่อง16
Facebook>> TNNthailand
Twitter>> TNNthailand
Instagram>> TNNthailand
Youtube>> TNNthailand
Website>> www.TNNthailand.com

Add Line TNN official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNNthailand
หรือ คลิกที่นี่
 

เพิ่มเพื่อน