ประกาศแล้ว! ปรับปรุงอัตราค่าจ้าง19สาขาอาชีพ

13:56 27 ธันวาคม 2561 741
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์-อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ -อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวม 19 สาขาอาชีพ

วันนี้ (27ธ.ค.61) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวม 19 สาขาอาชีพ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 20 จึงได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ให้ปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าว รวม 19 สาขาอาชีพ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (4) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25 ๕ 1 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “มาตรฐานฝีมือ ” หมายความว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (1) (2) (3) (19) (20) (21) และ (22) ของข้อ 3 ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

 “( 1 ) สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสิบห้าบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยแปดสิบห้าบาท

 

 (2) สาขาอาชีพช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยหกสิบห้าบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยหกสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ หกร้อยห้าสิบบาท

 

(3) สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเก้าสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยแปดสิบห้าบาท

 

 (19) สาขาอาชีพช่างเย็บ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยสี่สิบห้าบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท

 

 (20 ) สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ สี่ร้อยสี่สิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยห้าบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละแปดร้อยยี่สิบห้าบาท

 

(21 ) สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเจ็ดสิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ สี่ร้อยแปดสิบบาท

 

 (22) สาขาอาชีพช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยห้าสิบห้าบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยหกสิบห้าบาท ”

 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (4) (8) (9) และ (10) ของข้อ 3 ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน

 

“( 4 ) สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยแปดสิบห้าบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาท

 

( 8 ) สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบบาท

 

( 9 ) สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเก้าสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ ห้าร้อยแปดสิบห้าบาท

 

 (10) สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ สี่ร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเก้าสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละห้าร้อยแปดสิบห้าบาท ”

 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (17) (18) (19) และ (20) ของข้อ 3 ตามประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

 “(17 ) สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ สี่ร้อยหกสิบบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท

 

 (18 ) สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละสี่ร้อยบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท

 

(19 ) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยแปดสิบห้าบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยหกสิบห้าบาท

 

 (20 ) สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท ”

 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (9) (10) (11) และ (12) ของข้อ 3 ตามประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

 “( 9 ) สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยห้าสิบบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยแปดสิบบาท

 

 (10) สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเก้าสิบห้าบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท

 

(11) สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ สามร้อยหกสิบห้าบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบห้าบาท

 

(12 ) สาขาอาชีพช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบห้าบาท ”

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

จรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน