SOS (Save Our Seas) ตอน บ้านน้ำราบ ต้นแบบประมงเพื่อการอนุรักษ์

13:46 15 ธันวาคม 2561 602
SOS (Save Our Seas) รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน ที่จะเล่าเรื่องของทุกวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับท้องทะเล พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะล และชายฝั่ง

 

 

วันนี้ SOS (Save Our Seas)นำเสนอเรื่องราวชุมชนบ้านน้ำราบ อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นหนึ่งในชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างข้อตกลงในการทำประมงเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ก่อนจะขยายแนวคิดไปยังชุมชนใกล้เคียง  จนกลายเป็นความร่วมมือ ของ 4 ชุมชน ภายใต้ชื่อ"เขตเลเสบ้าน " ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์-ฟื้นฟูทะเลและชายฝั่ง ติดตามกับ SOS ในตอน  บ้านน้ำราบ ต้นแบบประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์