เลือกตั้ง 2562 : คสช.ไฟเขียวปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว

12:48 11 ธันวาคม 2561 1,674
เลือกตั้ง 2562 : ปลดล็อคแล้ว! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคสช.ให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

วันนี้ (11ธ.ค.61) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12กันยายน 2561 มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 อันเป็นวันที่พ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและมาตรา 171 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับและมาตรา  173 บัญญัติให้ระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับซึ่งแสดงให้เห็นว่าการหาเสียงเลือกตั้งให้เริ่มกระทำได้ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ

 

คลิกอ่านรายละเอียด ราชกิจจานุเบกษา การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง