9 ธันวาคม ค.ศ.2003 “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”

08:33 9 ธันวาคม 2561 2,361
วันนี้ในอดีต 9 ธันวาคม ค.ศ.2003 ถูกกำหนดให้เป็นวัน “ต่อต้านคอร์รัปชันสากล” (International Anti-Corruption Day)

 

วันนี้ในอดีต 9 ธันวาคม ค.ศ.2003 ถูกกำหนดให้เป็นวัน “ต่อต้านคอร์รัปชันสากล” (International Anti-Corruption Day) หลังที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) เห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption) จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา

 

การก่อตั้งวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล มีวัตถุงประสงค์เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกรับรู้ตระหนักถึงการทุจริต ซึ่งเป็นผลกระทบสำคัญทั่วโลก รวมถึงความมั่นคงของประเทศ เป็นการถ่วงความเจริญการพัฒนาประเทศ

 

วันต่อต้านคอรัปชันมีกิจกรรมหลากลายที่หน่วยงานจัดขึ้น เช่น เผยข้อความต่อต้านทุจริต สนับสนุนประชาชนร่วมลุกขึ้นมาต่อต้านทุจริต และที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมการรณรงค์ “คอร์รัปชั่น ฉัน ไม่ ขอรับ” (Corruption Your 'NO' Counts) ซึ่งถือการร่วมมือกันระหว่างโครงการพัฒนาสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime)

 

กิจกรรม “คอร์รัปชั่น ฉัน ไม่ ขอรับ” เพื่อมุ้งเน้นให้เห็นถึงวิธีการทุจริตในรูปแบบต่างๆ และเป็นสิ่งกีดขวางความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า และยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย